Konkurs stypendialny AGRAFKA AGORY - Stypendium z pasją 2016/17

KONKURS STYPENDIALNY NA ROK AKADEMICKI 2016/17

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

PRZEZ ŻYWIECKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU

W RAMACH PROGRAMU „AGRAFKA AGORY - STYPENDIUM Z PASJĄ”

  

I. Postanowienia ogólne

1.     Żywiecka Fundacja Rozwoju (zwana dalej ŻFR) jest organizatorem programu stypendialnego pn. „Agrafka Agory - Stypendium z pasją.”

2.     Stypendium przeznaczone jest dla osób indywidualnych – studentów/-tek w roku akademickim 2016/2017

3.     Partnerami Programu są:

a)     Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,

b)    Fundacja Agory

 

II. Odbiorcy programu:

1.     Odbiorcami programu są studenci/studentki studiów wyższych, którzy:

a)     posiadają swoją pasję w określonej dziedzinie i chcą ją realizować, promować, rozwijać,

b)    nie dysponują środkami finansowymi, które pozwoliłyby im pokryć najważniejsze koszty związane z łączeniem pasji ze studiowaniem

c)     są mieszkańcami/kami powiatu żywieckiego

d)    mają szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie lub szczególnie uzdolnienia w wybranym kierunku.

 

III. Rekrutacja:

1.     W ramach programu ZFR wesprze finansowo 6 wybranych osób, które przedstawią pomysł na realizację i rozwój pasji w czasie trwania roku akademickiego.

2.     Proces przyznawania stypendium będzie przebiegał dwuetapowo:

I etap: Złożenie w Biurze Żywieckiej Fundacji Rozwoju mieszczącego się w Żywcu, ul. HANDLOWA 5, prawidłowo wypełnionego i kompletnego formularza zgłoszeniowego o udzielenie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz należy dostarczyć do 14 września 2016 r.  oraz przesłanie krótkiego filmu (do 2 min) odpowiadającego na pytanie Dlaczego to ja powinienem otrzymać Stypendium z Pasją? Na czym polega moja pasja? Filmik należy przesłać na adres zfr@beskidy.org.pl z dopiskiem „Agrafka Agory-Stypendium z Pasją” lub dostarczyć na nośniku do siedziby Fundacji.

Liczy się data wpływu do Fundacji. Formularz będzie dostępny do pobrania na stronie www.zfr.beskidy.org.pl

Na podstawie zgłoszeń Komisja powołana przez Zarząd ZFR wybierze i zaprosi kandydatów do II etapu.

II etap: rozmowy z osobami, które ubiegają się o stypendium odbędą się w biurze ZFR w dniach 19-20 września 2016 r.

 

IV. Ocena wniosków

1.     Oceny wniosków pod względem merytorycznym dokonuje Komisja Stypendialna

2.     Szczegółowe zasady pracy Komisji reguluje: REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

3.     Oceny formalnej dokonują pracownicy lub zarząd ZFR.

4.     W koniecznych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu (wnioskodawców) dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia ich propozycji.

5.     Komisja poddaje złożone wnioski analizie pod względem merytorycznym obejmującym
 w szczególności następujące kryteria:

a)     osiągnięte wyniki w nauce w minionym roku szkolnym/akademickim - do 15 punktów

b)    sytuacja materialna ubiegającego/cej się o stypendium - do 15  punktów

c)     aktywność społeczna, opis pasji, pomysłu na jej realizację, a także załączniki potwierdzające pasję (opisy, zdjęcia, filmiki itp.) studenta/studentki - do 70 punktów, z czego 30 punktów będzie przyznawane na podstawie formularza zgłoszeniowego (część opisująca pasję, pomysł na jej realizację, załączniki), a do 30 punktów będzie przyznawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Tabela punktowa:

średnia

punkty

Dochód na osobę

(% do progu

dochodowego) (*)

punkty

powyżej 4,51

15

poniżej 50%

15

4,21 - 4,50

10

od 51 do 70%

10

4,0 - 4,20

5

od 71 -do 100

5

* Próg dochodu wynosi 70% płacy minimalnej lub 80% w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

6.      Komisja dokonuje oceny wniosków o stypendia tworząc listę rankingową, którą następnie rekomenduje Zarządowi ZFR. Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największą ilość punktów. W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów jest równa pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby z niższymi dochodami.

7.     Decyzje o zakwalifikowaniu stypendystów do listy uprawnionych do stypendium Komisja podejmuje w formie uchwały. Ostateczną decyzję, co do przyznania lub nieprzyznania dofinansowania podejmuje Zarząd ZFR.

8.     Wyniki pracy Komisji zostaną upublicznione na stronie internetowej ZFR –www.zfr.beskidy.org.pl

9.     Od decyzji Komisji wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie.

 

V. Realizacja Stypendium:

1.     ŻFR udzieli stypendyście/stypendystce wsparcia merytorycznego i finansowego potrzebnego do rozwoju pasji i działań z nią związanych.

2.     Osoby, które uzyskają stypendia, podpiszą z ZFR umowę stypendialną, określającą warunki i tryb udzielania stypendium. Wzór umowy określi Zarząd Fundacji.

3.     Stypendia będą wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w miesięcznych ratach, zgodnie z umową zawartą między Fundacją, a stypendystą po terminie ogłoszenia listy stypendystów.

 

VI. ŻFR zapewnia uczestnikom stypendium:

1.       wsparcie finansowe w wysokości 380 zł miesięcznie przez 9 miesięcy roku akademickiego 2016/2017 na pokrycie kosztów zapewniających rozwój pasji

2.       merytoryczne wsparcie doświadczonego tutora (na zasadach określonych poniżej)

3.       wsparcie zespołu programu w realizacji i promocji działań związanych z pasją

 

VII.  Obowiązki stypendysty:

1.     Osoba, która otrzyma stypendium z Programu Agrafka Agory - Stypendium z Pasją zobowiązuje się:

a) na zaproszenie Zarządu Fundacji brać udział w uroczystościach Fundacji, akcjach i spotkaniach stypendystów, w celu promowania programu stypendialnego w swoim środowisku lokalnym,

b) podjąć pracę wolontariacką najpóźniej do roku po okresie stypendialnym

c) przedłożyć w Biurze Fundacji potwierdzone przez stosowne władze uczelni zaświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz ankietę stanowiącą załącznik do umowy stypendialnej,

d) uczestniczyć w warsztacie na temat filantropii i przeprowadzić takie warsztaty dla określonej grupy

2.     Stypendyści są zobowiązani do osobistego odbioru umowy stypendialnej podczas uroczystości rozdania stypendiów. W przypadku stypendysty, który z nieuzasadnionego powodu nie uczestniczy w uroczystym rozdaniu stypendiów Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium.

3.     Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Zarząd ŻFR w terminie 7 dni o:

a)     przerwaniu nauki

b)     zmianie uczelni lub kierunku w trakcie roku akademickiego.

4.     W przypadku przerwania nauki, zmiany uczelni lub kierunku kształcenia, wypłacanie stypendium zostaje wstrzymane do wyjaśnienia.

5.     Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd, jeśli zostanie stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady określone w regulaminach Fundacji, bądź uczelni, do której uczęszcza.

6.     W przypadku rezygnacji ze stypendium, Zarząd ŻFR decyduje o przyznaniu stypendium następnej osobie z listy rankingowej, opracowanej przez Komisję Stypendialną podczas jej posiedzeń.

 

VIII. Współpraca z tutorem

1.     Każdy stypendysta/ każda stypendystka wspierana/y będzie przez profesjonalnego tutora/tutorkę.

2.     Ze wsparcia tutora/tutorki korzystać można na każdym etapie realizacji stypendium „Agrafka Agory - Stypendium z pasją”

3.     Stypendystka/stypendysta zobowiązany jest do odbycia, co najmniej 5 sesji tutoringowych (w tym wstępna, rozwijająca, zamykająca), których cele i przebieg określą uczestnicy wraz z tutorem/tutorką.

4.     Spotkania tutoringowe będą odbywały się w terminach uzgodnionych pomiędzy stypendystą/ stypendystką i tutorem/tutorką.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1.     Każdy biorący udział w Programie stypendialnym „Agrafka Agory - Stypendium z pasją” poprzez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.     Niniejszy Regulamin oraz zmiany zatwierdza Zarząd ŻFR.

3.     Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŻFR

Pliki do ściągnięcia

Regulamin konkursu stypendialnego(pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek i kandydatów (doc)

Opiekunka konkursu stypendialnego
Anna Jafernik
Tutorka
Joanna Świst

Polityka Prywatności

Stosowane na tej stronie pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) tworzenia statystyk (Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
b) dostosowywania zawartości strony oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych wymagań;
c) przechowywania danych sesyjnych (na czas trwania wizyty) - dane sesyjne mogą być np. wykorzystywane do zapamiętania preferowanego języka strony (jeżeli taki wybór jest dostępny) czy też do zapamiętania na Państwa komputerze, że są Państwo zalogowani na stronie, dzięki czemu nie muszą Państwo się ponownie logować na każdej kolejnej podstronie (jeżeli użytkownik korzysta z logowania).

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień cookies (np. wyłączenia lub włączenia) w preferencjach używanej przez Państwa przeglądarki. Niedokonanie zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji w w/w celach.

Wyłączenie cookies może zaburzyć poprawność działania niektórych funkcji strony.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.